ALGEMENE VOORWAARDEN 1- 1833 SPEAKEASY VENUE

1. Bij het aangaan van een bestelling, reservatie en/of het goedkeuren van een offerte verplicht de klant zich tot afname of verbintenis hiervan. Het aantal doorgegeven maaltijden bij Private Dining of het nemen van catering kan aangepast worden tot 3 dagen voor uw event datum. Dit aantal is vanaf dan bindend en zal aangerekend worden. Bij eventuele afzegging van cateringgoederen ( food ) blijft de verkoper vrij hetzij de afname te eisen tegen de betaling van 100% ofwel een schadeloosstelling van 70% op de bestellingsom te betalen. Alle betalingen kunnen ter plaatse met Bancontact of Creditcard gebeuren op de dag van uw verbruik of event.

2. Bij externe catering reizen de goederen op risico van de koper, zelfs indien ze franco verkocht zijn. 

3. Breuk, schade en/of verlies van materialen vallen steeds ten koste van de klant. Alsook schade of breuk aan de infrastructuur met inbegrip van alle materialen bij het huren van de locatie 1833 Speakeasy VENUE valt ten koste van de klant.

4. Catering : De klant verzekert bij catering op verplaatsing, een droge ruimte voor het stockeren van gehuurde materiaal van begin tot einde van de huur-periode, en dit tot ophaal van de verhuurdienst. 

5. Catering : Bij het huren van tenten is de klant verplicht hiervoor een verzekering aan te gaan om schade bij wind, hagel, storm en / of andere vormen van schade in te dekken. 

 6. Klachten moeten ons binnen de 48 uur na de levering aangetekend toekomen om in aanmerking te komen. Na deze termijn zullen de leveringen en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard. 

7. Door het niet betalen van een rekening/factuur gedurende meer dan 7 (zeven) dagen na haar vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden. Bij het overschrijden van deze termijn dient de klant verwijlintresten ten belope van 18% per jaar te betalen, vanaf de vervaldag van de faktuur en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. 

8. CC Cookingcorner BVBA vraagt steeds een voorschot van minimum 70% van het offerte bedrag, dit voorschot dient gestort te worden bij goedkeuring en/of bevestiging van de offerte en minstens 14 dagen voor aanvang van een levering, de huur van een locatie of het event zelf. 

Indien het voorschot ons niet is toegekomen ten laatste 10 dagen voor de event-datum zal de reservatie-datum als vrij worden aanschouwd en zal de locatie als vrij worden gegeven in de agenda.

9. Bij opdrachten die uitgevoerd worden zonder voorschotfactuur, dient het voorschot betaald te worden bij aanvang van de levering of aanvang van het event, of het betreden van de gehuurde locatie. Het saldo kan betaald worden ter plaatse met bancontact of Creditcard.

10. Wanneer u verstek laat voor uw reservatie dient u onmiddellijk 100% van de door u gemaakte reservatie over te maken op ons rekeningnummer. Indien wij binnen 7 dagen uw betaling niet hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt om een extern incasso bureau in te schakelen. De bijkomende interesten a rato 18% per jaar, alsook een forfaitair schadebeding van 15% op het totale offerte-bedrag met een minimum van 500 euro zullen u tevens worden aangerekend.

11. Onze zaak is uitgerust met een camera-bewakingssysteem. Wanneer een klant schade aanricht of zaken ontvreemdt in onze zaak, is hij of zij verplicht deze te vergoeden.

12. Alle vermelde prijzen op onze website, offertes zijn excl. BTW tenzij anders vermeld.

13.  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

14. Algemene voorwaarden bij het nemen van eigen externe catering zie Link

Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst of de uitvoering ervan te beslechten.


ALGEMENE VOORWAARDEN 2 - ZAALVERHUUR 1833 SPEAKEASY VENUE - MEETROOM

Artikel 1 - Toepassing

Bij het aangaan van een reservatie, booking gaat U automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle zaalverhuringen door 1833 Speakeasy Venue, hierna genoemd 'Culinoir BV', aan de klant, hierna genoemd de 'Huurder'. In geval van tegenstijdige vermeldingen in briefwisselingen, offertes of andere documenten, primeren deze verkoopsvoorwaarden. Hiervan kan slechts afgeweken worden mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd bevestigd door Culinoir BV.

Artikel 2 - Betaling en annulering

De Huurder betaalt een totaal bedrag volgens de offerte in dit document. Dit bedrag wordt door de Huurder als volgt betaalt: - Voorschot van 70% van het totaal bedrag, tenzij anders overeengekomen, te betalen door de Huurder minstens 14 dagen voor aanvang van het EVENT of boeking. Indien het voorschot niet binnen 7 dagen voor het EVENT of boeking betaald wordt door de Huurder, heeft Culinoir BV het recht om de reservering te annuleren;

- Het restbedrag van het totaalbedrag, te betalen door de Huurder binnen 7 dagen na factuurdatum.

De Huurder betaalt de bovengenoemde bedragen aan 'Culinoir BV' volgens de gegevens op de factuur. In geval van annulering wordt het voorschot als schadevergoeding ingehouden door Culinoir BV.

Artikel 3 - Vergunningen

De Huurder zal zich in orde stellen met alle reglementen, zoals geluidsnormen voor welke een maximum van 90 dB(A) geldt, en vergunningen. Culinoir BV zal de Klant informeren indien een vergunning vereist is voor het evenement. Boetes voor geluidsoverschrijding worden door de Huurder betaald.

Artikel 4 - Bewaking en verzekering

Culinoir BV beslist wanneer de Huurder voor professionele bewaking dient te zorgen.

De Huurder is aansprakelijk voor elke schade aan de gehuurde goederen en verplicht zich ertoe om een verzekering af te sluiten teneinde de aansprakelijkheid als Huurder te dekken.

Artikel 5 - Vrije toegang

Culinoir BV zal steeds en op elk ogenblik gratis en vrije toegang hebben tot en controle over de ruimte.

rtikel 6 - Gedrag

Huurder zal zich onthouden van elke daad of organisatie die de goede naam en faam van 1833 Speakeasy Venue in het gedrang zou kunnen brengen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Culinoir BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook, veroorzaakt door de Huurder, door zijn aangestelden, zijn vrijwillige helpers of goederen waarvoor hij verantwoordelijk is, of nog veroorzaakt door gelijk welke derde ook. Hij zal Culinoir BV vrijwaren voor alle vorderingen die tegen Culinoir BV in dat verband zouden kunnen worden ingesteld.

Artikel 8 - Overmacht

Ieder geval van overmacht ontheft Huurder Culinoir BV van alle aansprakelijkheid en ontslaat Culinoir BV van iedere uitvoering van de overeenkomst, zonder dat de Huurder hiervoor enige schadevergoeding kan eisen. Gevallen van overmacht zijn ondermeer onherstelbare schade aan de ruimte door een ongunstige weersgesteldheid en gelijk welke onvoorziene gebeurtenis die buiten de wil van Culinoir BV de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.

Artikel 9 - Exclusieve afnameverbintenis en reclameverbod

De Huurder verklaart van huidige overeenkomst zich uitdrukkelijk te verbinden om tijdens de huurperiode uitsluitend de bieren gebrouwen door Brouwerij Duvel- Moortgat of aan haar gelieerde vennootschappen te verkopen. Deze bieren zullen exclusief geserveerd worden.

De Huurder verbindt er zich toe voor zijn dranken zowel bieren als waters, frisdranken, fruitsappen, wijnen en cava exclusief aan te kopen bij Culinoir BV - 1833 Speakeasy Venue.

Artikel 10- Bevoegde rechtbank en woonstkeuze

Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst of de uitvoering ervan te beslechten.