Algemene voorwaarden

1. Bij het aangaan van een bestelling, reservatie en/of het goedkeuren van een offerte verplicht de klant zich tot afname of verbintenis hiervan. Bij eventuele afzegging van cateringgoederen ( food ) blijft de verkoper vrij hetzij de afname te eisen tegen de betaling van 100% ofwel een schadeloosstelling van 50% op de bestellingsom te betalen. 

2. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien ze franco verkocht zijn. 

3. Breuk, schade en/of verlies van materialen vallen steeds ten koste van de klant. Alsook schade of breuk aan de infrastructuur met inbegrip van alle materialen bij het huren van de locatie 1833 VENUE valt ten koste van de klant.

4. Catering : De klant verzekert bij catering op verplaatsing, een droge ruimte voor het stockeren van gehuurde materiaal van begin tot einde van de huur-periode, en dit tot ophaal van de verhuurdienst. 

5. Catering : Bij het huren van tenten is de klant verplicht hiervoor een verzekering aan te gaan om schade bij wind, hagel, storm en / of andere vormen van schade in te dekken. 

 6. Klachten moeten ons binnen de 48 uur na de levering aangetekend toekomen om in aanmerking te komen. Na deze termijn zullen de leveringen en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard. 

7. Door het niet betalen van een rekening/factuur gedurende meer dan veertien dagen na haar vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden. Bij het overschrijden van deze termijn dient de klant verwijlintresten ten belope van 18% per jaar te betalen, vanaf de vervaldag van de faktuur en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. 

8. CC Cookingcorner BVBA vraagt steeds een voorschot van minimum 70% van het offerte bedrag, dit voorschot dient gestort te worden minstens 7 dagen voor aanvang van levering, de huur van een locatie of het event zelf. 

9. Bij opdrachten die uitgevoerd worden zonder voorschotfactuur, dient het voorschot betaald te worden bij aanvang van de levering of aanvang van het event, of het betreden van de gehuurde locatie. 

10. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.